Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Căn cứ xác định tác phẩm phi hư cấu và tác phẩm hư cấu

Hội thảo khoa học "Quản trị tập thể quyền tác giả đối với tác phẩm phi hư cấu ở Việt Nam" do Trường Đại học KHXH&NV thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức, 2016
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Cao Thành (Chính), Dương Thị Cẩm Nhung

Đảm bảo khả năng thực thi pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ ở Việt nam hiện nay

Thông tin pháp lý Trường Đại học Luật Huế, 2016
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Danh mục: Khác
Tác giả: Dương Thị Cẩm Nhung, Trần Văn Hải

Bàn về quy định hình phạt đối với pháp nhân trong dự thảo bộ luật hình sự (sửa đổi)

Thông tin pháp lý Trường Đại học Luật Huế, 2015
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Danh mục: Khác
Tác giả: Dương Thị Cẩm Nhung (Chính)

Trách nhiệm phòng ngừa tội phạm của Chính phủ

Thông tin pháp lý Trường Đại học Luật – Đại học Huế, 2014
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Danh mục: Khác
Tác giả: Dương Thị Cẩm Nhung (Chính)