Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

2525-2674

NHU CẦU TIẾNG ANH CHUYÊN DỤNG TRONG MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC CỦA LAO ĐỘNG XUẤT KHẨU

Tạp chí khoa học Ngôn ngữ và Văn hóa, 2021
Lĩnh vực: Ngôn ngữ học ứng dụng
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Ngọc Bảo Châu (Chính)

0868-3409

Enhancing intercultural competence using short stories: A case of second-year English majors at University of Foreign languages, Hue University

Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, 2020
Lĩnh vực: Ngôn ngữ học ứng dụng
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Ngọc Bảo Châu

2588-1213

LANGUAGE NEEDS ANALYSIS FOR WORKING ABROAD: A CASE-STUDY IN THUA THIEN HUE PROVINCE

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học xã hội và Nhân văn, 2020
Lĩnh vực: Ngôn ngữ học ứng dụng
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Ngọc Bảo Châu (Chính)

2215-1931

Effect of pronunciation instruction on L2 learners’ listening comprehension

Journal of Second Language Pronunciation, 2020
Lĩnh vực: Ngôn ngữ học ứng dụng
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Ngọc Bảo Châu, Phung Dao (Chính), Nguyễn Xuân Nhất Chi Mai
Liên kết: https://doi.org/10.1075/jslp.19012.dao

2525-2674

Effect of cultural familiarity on reading comprehension performance: A case-study of Vietnamese and Chilean EFL learners

Tạp chí khoa học Ngôn ngữ và Văn hóa, 2019
Lĩnh vực: Ngôn ngữ học ứng dụng
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Ngọc Bảo Châu (Chính)

0958-8221

Evaluating technology integration in a Vietnamese university language program

COMPUTER ASSISTED LANGUAGE LEARNING, 2019
Lĩnh vực: Ngôn ngữ học ứng dụng
Danh mục: SCIE
Tác giả: Nguyễn Ngọc Bảo Châu, Paul Gruba (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1080/09588221.2018.1527365

1836-6821

SEQUENTIAL ORGANIZATION OF REQUESTS BY LEARNERS OF VIETNAMESE

Journal of the Southeast Asian Linguistics Society, 2018
Lĩnh vực: Ngôn ngữ học ứng dụng
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Nguyễn Ngọc Bảo Châu (Chính)

2188-0603

Perceptions of online self-assessment quizzes: A study of Vietnamese university students

The Journal of Teachers Helping Teachers, 2017
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Ngọc Bảo Châu (Chính)

1859-1388

Exploring the Similarities and Differences between English and Vietnamese Cultures through some of the Two Nation's Typical Fairy Tales

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2014
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: ACI
Tác giả: Nguyễn Ngọc Bảo Châu (Chính), Lê Thị Diệp Hương, Hoàng Phương Trang Nhung, Đặng Thị Cẩm Tú

2188-0603

Teaching Speaking Through Plays: A Vietnamese Experience.

The Journal of Teachers Helping Teachers, 2014
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Ngọc Bảo Châu (Chính)

1859-1388

Thử nghiệm sử dụng phương pháp kịch trong dạy - học Tiếng Anh tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2012
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: ACI
Tác giả: Nguyễn Ngọc Bảo Châu, Phan Quỳnh Như