Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

2055-1045

Identity of the Vietnamese narrative culture: archetypal journeys from folk narratives to fantasy short stories

Nature Communications, 2021
Lĩnh vực: Nghiên cứu văn học Việt Nam, văn học các dân tộc ít người của Việt Nam, Nghiên cứu văn hóa Việt Nam, văn hoá các dân tộc ít người Việt Nam
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Nguyễn Thị Kim Ngân (Chính), Nguyễn Thị Thu Hằng
Liên kết: https://www.nature.com/articles/s41599-020-00697-3

Bất ổn xã hội và tâm trí con người hiện đại (Nghiên cứu trường hợp Bà Dalloway của V. Woolf và Người đàn bà đang yêu của D.H Lawrence)

Hội thảo Khoa học Cán bộ trẻ các trường Đại học Sư phạm toàn quốc lần thứ VIII năm 2020, 2020
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hằng (Chính)
Liên kết: https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgxwKjfDHtnpfhzvJznKjdDhvgBjz?projector=1

Tính đa trị của biểu tượng Moby Dick trong Moby Dick – Cá voi trắng của Herman Melville

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 2020
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hằng (Chính)

Sự tích hợp thể loại trong tiểu thuyết Chùm nho phẫn nộ của John Steinbeck

Hội thảo Khoa học quốc gia Nghiên cứu và dạy học tác phẩm văn học theo thể loại Trường ĐHSP Hà Nội, 2019
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hằng (Chính)

Phương thức xây dựng biểu tượng Cá voi trắng trong Moby Dick – Cá voi trắng của Herman Melville

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học xã hội và Nhân văn, 2019
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hằng (Chính)

Bất ổn xã hội và địa vị của giới nữ: nghiên cứu trường hợp Chùm nho phẫn nộ của John Steinbeck

Tạp chí Nghiên cứu Văn học, 2019
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hằng (Chính)

Chùm nho phẫn nộ của John Steinbeck từ góc nhìn phê bình sinh thái

Kỷ yếu Hội thảo quốc tế Phê bình sinh thái: Tiếng nói bản địa, Tiếng nói toàn cầu, 2017
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hằng

Sức mạnh tinh thần của nhân vật nữ trong "chùm nho phẫn nộ" của John Steinbeck

Tạp chí Nghiên cứu văn học, 2017
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hằng (Chính)
Liên kết: https://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/article/edit/id/23912

Hành trình sống hay là sự hình thành của cổ mẫu Mẹ trong "Chùm nho phẫn nộ" của John Steinbeck

Tạp chí Khoa học, 2016
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hằng

Quan niệm về nhân vật nữ trong "Chùm nho phẫn nộ" của John Steinbeck

Tạp chí khoa học trường Đại học Thủ đô Hà Nội, 2015
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hằng

Chiến lược trần thuật qua tính chất trò chơi của kết cấu trong tiểu thuyết "Nếu một đêm đông có người lữ khách" của Italo Calvino

Kỷ yếu Hội thảo cán bộ trẻ Các trường Đại học Sư phạm toàn quốc lần thứ IV, ĐHSP Hải Phòng, 2014
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hằng

Tiếp cận "Nếu một đêm đông có người lữ khách" của Italo Calvino bằng cảm quan hậu hiện đại

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Mỹ học tiếp nhận văn học ở Việt Nam, Khoa Ngữ văn, ĐHSP Huế, 2014
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hằng