Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Two-step system consisting of novel vertical flow and free water surface constructed wetland for effective sewage treatment and reuse

Bioresource Technology, 2020
Lĩnh vực: KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
Danh mục: SCIE
Tác giả: X. Cuong Nguyen (Chính), T.C. Phuong Tran, T.H. Giang Nguyen, D. Duc Nguyen, Q. Ba Tran, T.T. Huyen Nguyen, T.K Anh Tran, T.N. Thao Tran, D. Duong La, S. Woong Chang, Ravindran Balasubramani, W. Jin Chung, Y. Soo Yoon, V. Khanh Nguyen
Liên kết: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0960852420303643