Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Giải pháp bảo vệ an ninh, chủ quyền biển, đảo quốc gia của Việt Nam trong bối cảnh quốc tế, khu vực hiện nay

Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia “Phát huy sức mạnh toàn dân tộc bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới”, 2022
Lĩnh vực: Lịch sử Việt Nam
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Văn Hiển (Chính), Võ Trần Ngọc Minh

Phụ nữ Thừa Thiên Huế trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968

Hội thảo khoa học Đại học Huế: “Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 – Bài học lịch sử”, 2018
Lĩnh vực: Lịch sử Việt Nam
Danh mục: Khác
Tác giả: Võ Trần Ngọc Minh (Chính)
Liên kết: https://gdqpan.hueuni.edu.vn/news/hoi-thao-khoa-hoc-cuoc-tong-tien-cong-va-noi-day-xuan-mau-than-1968-bai-hoc-lich-su.html

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 từ góc nhìn các chiến lược gia và giới nghiên cứu Mỹ

Hội thảo khoa học Đại học Huế: “Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 – Bài học lịch sử”, 2018
Lĩnh vực: Lịch sử Việt Nam
Danh mục: Khác
Tác giả: Võ Trần Ngọc Minh, Trịnh Thị Định (Chính)
Liên kết: https://gdqpan.hueuni.edu.vn/news/hoi-thao-khoa-hoc-cuoc-tong-tien-cong-va-noi-day-xuan-mau-than-1968-bai-hoc-lich-su.html

Some Features of the Taiwan - Vietnam Economic Relations from 1992 to the half of 2016

3rd International Conference on Vietnamese and Taiwanese Studies and 8th International Conference on Taiwanese Romanization, TAIWAN, 2016
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Danh mục: Khác
Tác giả: Võ Trần Ngọc Minh, Hoàng Văn Hiển (Chính)

Vai trò phụ nữ Thừa Thiên Huế trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 - 1975)

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học xã hội và Nhân văn, 2015
Lĩnh vực: Lịch sử Việt Nam
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Võ Trần Ngọc Minh
Liên kết: https://jos.hueuni.edu.vn/index.php/TCKHDHH/article/view/1859

Nhìn lại quan hệ kinh tế Việt Nam - Đài Loan (1992 - 2014)

HTKHQT “Việt Nam 40 năm thống nhất, phát triển và hội nhập (1975 - 2015)”, Bình Dương, 2015
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Danh mục: Khác
Tác giả: Võ Trần Ngọc Minh, Hoàng Văn Hiển (Chính)