Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Kết quả điều tra, đánh giá về phương pháp học tập và điều kiện hỗ trợ học tập của sinh viên, quan hệ của giảng viên và sinh viên trong quá trình dạy học ở một số trường đại học

Kỉ yếu hội thảo khoa học "Phương pháp đào tạo giáo viên THPT - thực trạng và̀ giải pháp đổi mới". Trường ĐHSP Huế, 2009
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Đức Vũ, Võ Trọng An, Nguyễn Nhật Đông, Nguyễn Vĩnh Trung, Nguyễn Trà My