Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Đối thoại Liên văn bản trong tiểu thuyết Những kẻ thiện tâm của Jonathan Littell

Tạp chí KHCN Đại học An Giang, 2017
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Đình Nhân (Chính)

Mối quan hệ liên văn bản giữa Những kẻ thiện tâm của Jonathan Littell và bi kịch Orestia của Eschyle.

Tạp chí Nghiên cứu Văn học, 2017
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Đình Nhân (Chính)

Bi kịch Bất khả của con người trong tiểu thuyết Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh và Những kẻ thiện tâm của Jonathan Littell

Kỷ yếu hội thảo khoa học Quốc gia, Đại học Sư phạm Huế, 2017
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Đình Nhân (Chính)

Xuân thu Nhã tập và thơ Tân Hình thức từ góc nhìn so sánh

Thơ Tân hình thức Việt – tiếp nhận và sáng tạo, 2017
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Sâm, Trần Đình Nhân

Thơ Tân hình thức ở Việt Nam

Kỷ yếu hội thảo khoa học, Đại học Sư phạm- Đại học Huế, 2014
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Đình Nhân (Chính)

Cái kỳ ảo dự phần vào văn học với tư cách gì? (tiếp nhận qua trường hợp Cái trống thiếc của Gunter Grass

Kỷ yếu hội thảo khoa học Đại học Khoa học- Đại học Huế, 2013
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Sâm, Trần Đình Nhân

Tiểu thuyết Những kẻ thiện tâm của Jonathan Littell từ góc nhìn Liên văn bản

Tạp Chí Khoa học Công nghệ Đại học Duy Tân, 2012
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Đình Nhân (Chính)