Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

2615-9678

REPRESENTATION OF SOME SPECIAL FUNCTIONS ON TRANSCENDENCE BASIS

Journal of Agricultural Science and Technology A and B & Hue University Journal of Science, 2020
Lĩnh vực: Toán học cơ bản
Danh mục: Khác
Tác giả: Bùi Văn Chiến (Chính)
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/HUJOS-NS/article/view/5636

2354 - 0842

ĐẠI SỐ CỦA TÍCH ĐAN VÀ CÁC DẠNG TƯƠNG ĐƯƠNG

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 2018
Lĩnh vực: TOÁN HỌC VÀ THỐNG KÊ
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Bùi Văn Chiến (Chính), Bùi Văn Hiếu
Liên kết: http://joshusc.hueuni.edu.vn/jos_articles.php?article_id=431

Quasi-Shuffle Algebra and Representation of some special functions on Transcendence Basis

Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ 9 - Nha Trang 14-18/8, 2018
Lĩnh vực: TOÁN HỌC VÀ THỐNG KÊ
Danh mục: Khác
Tác giả: Bùi Văn Chiến (Chính), Bùi Văn Hiếu
Liên kết: https://viasm.edu.vn/hdkh/dhthtq2018

12864889

(Pure) Transcendence Bases in $\varphi$-Deformed Shuffle Bialgebras

Seminaire Lotharingien de Combinatoire, 2018
Lĩnh vực: Toán học cơ bản
Danh mục: Khác
Tác giả: Bùi Văn Chiến (Chính), Gérard H.E. Duchamp, Quoc Huan Ngô, Vincel Hoang Ngoc Minh, Christophe Tollu
Liên kết: https://mathscinet.ams.org/mathscinet-getitem?mr=3865613

0747-7171

Structure of polyzetas and explicit representation on transcendence bases of shuffle and stuffle algebras

Journal of Symbolic Computation, 2017
Lĩnh vực: TOÁN HỌC VÀ THỐNG KÊ
Danh mục: SCIE
Tác giả: Bùi Văn Chiến (Chính), Gérard H. E. Duchamp, Vincel Hoang Ngoc Minh
Liên kết: https://doi.org/10.1016/j.jsc.2016.11.007

Structure of Polyzetas and Algorithms to Represent on Transcendence Bases of Shuffle and Stuffle Algebras

Journées nationales 2016 - GdR Informatique Mathématique. (Poster), 2016
Lĩnh vực: TOÁN HỌC VÀ THỐNG KÊ
Danh mục: Khác
Tác giả: Bùi Văn Chiến (Chính)

0747-7171

Dual bases for noncommutative symmetric and quasi-symmetric functions via monoidal factorization

Journal of Symbolic Computation, 2016
Lĩnh vực: TOÁN HỌC VÀ THỐNG KÊ
Danh mục: SCIE
Tác giả: Bùi Văn Chiến (Chính), Gérard H. E. DUCHAMP, Vincel HOANG NGOC MINH, Ladji Kane, Cristop Tollu
Liên kết: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0747717115001066

1932-2232

Computation tool for the $q$-deformed quasi-shuffle algebras and representations of structure of MZVs

ACM Communications in Computer Algebra, 2015
Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Bùi Văn Chiến (Chính), Gérard H. E. DUCHAMP, Vincel HOANG NGOC MINH

Algebra on words with $q$-deformed stuffle product and expressing polyzetas

38th International Symposium on Symbolic and Algebraic Computation, 2013
Lĩnh vực: TOÁN HỌC VÀ THỐNG KÊ
Danh mục: Khác
Tác giả: Bùi Văn Chiến (Chính)

0972-5555

Schützenberger's factorization on the (completed) Hopf algebra of $q-$stuffle product

JP Journal of Algebra, Number Theory and Applications, 2013
Lĩnh vực: TOÁN HỌC VÀ THỐNG KÊ
Danh mục: ESCI
Tác giả: Bùi Văn Chiến (Chính), Gérard H. E. DUCHAMP, V. HOANG NGOC MINH
Liên kết: https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00823968/document