Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

2354-0842

MỘT PHƯƠNG PHÁP HỖ TRỢ XỬ LÝ TRI THỨC KHÔNG NHẤT QUÁN TRONG TIẾN HOÁ ONTOLOGY

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 2020
Lĩnh vực: Khoa học máy tính
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Văn Trung (Chính), Nguyễn Thị Bích Lộc, Trần Đình Sơn

Đánh giá Horn-DL trong quan hệ so sánh với Horn-SROIQ

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Khoa học Huế, 2017
Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thị Bích Lộc (Chính)

On Horn Knowledge Bases in Regular Description Logic with Inverse

Proceedings of the Fifth International Conference KSE 2013, Advances in Intelligent Systems and Computing., 2014
Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Danh mục: Khác
Tác giả: Linh Anh Nguyen, Nguyễn Thị Bích Lộc, Andrzej Szalas