Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Xây dựng nền tảng WEBGIS phục vụ cho phát triển hệ thống trợ giúp tìm kiếm phòng trọ sinh viên và quản lý mạng lưới giao thông công cộng thành phố Huế, tịnh Thừa Thiên Huế.

Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế: Hội thảo Quốc gia về "Ứng dụng GIS trong nghiên cứu quản lý tài nguyên và môi trường (HUSC-GIS)"., 2009
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: Khác
Tác giả: Trương Văn Quốc Nhật, Nguyễn Quang Tuấn, Nguyễn Văn Tài