Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Range-based Bit Distribution Technique for Frame Delay Memory Application

2015
Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Hữu Tài (Chính)

DWT-Based Multi-Adaptive Image Coding for Frame Memory Reduction in LCD Overdrive

RIVF-2013: The 10th IEEE RIVF International Conference on Computing and Communication Technologies, Hanoi, November 10-13, 2013, 2013
Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Hữu Tài, Nguyễn Thị Hoàng-Lan; Lê Đình Chơn-Tâm

Robust Adaptive Image Coding for Frame Memory Reduction in LCD Overdrive

2013 Data Compression Conference - USA, 2013
Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Hữu Tài, PGS. TS. Nguyễn Thị Hoàng Lan, Ths. Bang Hà Bằng - ĐHBK Hà nội

Advanced High-Adaptive Image Coding for Frame Memory Reduction in LCD Overdrive

The 9th IEEE - RIVF Internaltional Conference on Computing And Communication Technologies, 2012
Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Hữu Tài, PSG. TS. Nguyễn Thị Hoàng Lan

NGHIÊN CỨU CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG NÉN ẢNH TRONG LCD

Tạp chí Tin học và Điều khiển học/Journal of Computer Science and Cybernetics, 2012
Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Danh mục: ACI
Tác giả: Nguyễn Hữu Tài, PGS. TS. Nguyễn Thị Hoàng Lan

Content-based Bit Exchange Techniques for Frame Delay Memory Application

2011 6th IEEE Conference on Industrial Electronics and Applications, 2011
Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Hữu Tài, PGS. TS. Nguyễn Thị Hoàng Lan - ĐHBK Hà Nội; GS. TS. Lê Đình Chơn Tâm - ĐH Sherbrooke - Canada

Advanced Content-Adaptive Image Coding for Frame Memory Reduction in LCD Overdrive

Proceeding of the Conference on ICT Celebrating the 55th Anniversary of Hanoi University of Science and Technology – colocated with the Short Paper Track of SoICT 2011, 2011
Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Hữu Tài, PGS. TS. Nguyễn Thị Hoàng Lan - ĐHBK Hà Nội; GS. TS. Lê Đình Chơn Tâm - ĐH Sherbrooke - Canada

Xử lý ảnh - Các giải pháp Lọc & Giảm & Trộn thông tin

Kỷ yếu hội thảo Quốc Gia Huế, 9-11 tháng 6 năm 2000, 2001
Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Hữu Tài

Giải thuật toán nén Runlength & Huffman - Cải biên thuật toán giải mã Huffman - Ứng dụng thử nghiệm

Hội nghị Toán - Tin học lần thứ tư Huế, 26-27 tháng 4 năm 2001, 2001
Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Hữu Tài, Nguyễn Hữu Tình, Đại học Công nghiệp Tp HCM

Thuật toán trích chọn và chương trình xác định điểm đặc trưng trên vân tay

Hội nghị vô tuyến điện tử Việt Nam lần thứ 7 REV-98 12-13/12/1998, 1998
Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thế Dũng, Ngô Tứ Thành, Nguyễn Hữu Tài