Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

ISSN

Quản lý hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên tại Trung tâm GDQP&AN Đại Học Huế

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Công Hùng (Chính)