Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Nâng cao chất lượng rèn luyện kỹ năng ôn tập cho sinh viên đào tạo giáo viên GDQP-AN tại TTGDQP&AN Đại học Huế

Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh - Đại học Huế, 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Văn Tiến (Chính)

1859-2694

Phương hướng nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức nghề nghiệp trong đào tạo giáo viên giáo dục quốc phòng và an ninh tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh - Đại học Huế

Dạy và Học ngày nay, 2020
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Hải Yến, Trần Văn Tiến (Chính)

1859-0810

GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP TRONG ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH ĐẠI HỌC HUẾ

Tạp chí Thiết bị Giáo dục, 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Văn Tiến

2354-0753

ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG, CHUẨN HOÁ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018

Tạp chí Giáo dục, 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Văn Tiến

Một số giải pháp nâng cao vai trò tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp tại Trung tâm GDQP Huế

Kỷ yếu hội nghị nâng cao hiệu quả quản lý sinh viên ngoài giờ lên lớp tại Trung tâm giáo dục quốc phòng Huế, 2016
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN KHÁC
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Văn Tiến (Chính)