Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

ISSN

TẦM QUAN TRỌNG CỦA GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG YÊU NƯỚC CHO SINH VIÊN TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH, ĐẠI HỌC HUẾ

Tạp chí Giáo chức Việt Nam, 2024
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Thị Thúy Hồng (Chính)

ISBN 

BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG BÀI GIẢNG CHO GIẢNG VIÊN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

  Trường đại học Cần Thơ, 2023
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Thúy Hồng (Chính)

ISBN 

Biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên tại các Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh trong bối cảnh hiện nay.

Kỷ yếu hội thảo khoa học Trường Đại học Thái nguyên, 2023
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Thúy Hồng

ISSN 1859 - 0810

Xây dựng môi trường văn hóa quân sự tại Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh Đại học Huế

Tạp chí Thiết bị Giáo dục, 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Thị Thúy Hồng (Chính), Tô Thị Linh

ISSN 1859 2694

Giáo dục văn hóa quân sự cho sinh viên tại Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh Đại học Huế

Dạy và Học ngày nay, 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Thị Thúy Hồng, Lê Hải Yến (Chính)

Cách mạng công nghệ lần thứ 4 - cơ hội và thách thức đối với công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên

Trung tâm GDQP&AN - Đai học Huế liên kết với Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh, 2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Phạm Phước Tuyền (Chính), Trần Thị Thúy Hồng