Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Knowledge and moral hazard behavior on shrimp farmers’ hygiene management in Vietnam

3rd International Society for Economics and Social Sciences of Animal Health, Atlanta, USA, 2019
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: Khác
Tác giả: Kono Hiroichi, Nguyễn Thị Minh Hương, T. Sajiki, S. Kubota
Liên kết: https://www.frontiersin.org/research-topics/11759/proceedings-of-the-3rd-isessah-conference-2019

Assessment of the shrimp disease management behaviors of Vietnamese farmers using Vietnamese Good Aquacultural Practices

The 15th international symposium of veterinary epidemiology and economics, 2018
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Hương (Chính), H. Kono, S. Kubota, K. Murata, H. T. M. Nguyen

Characteristics of shrimp farmers participating in shrimp culture group meetings on hygiene management in Hue province, Vietnam

Asia Pacific Aquaculture 2018: Innovation for aquaculture sustainability and food safety, 2018
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: Khác
Tác giả: Takahiro Sajiki (Chính), Satoko Kubota, Kazue Murata, Nguyễn Thị Minh Hương, Nguyễn Thị Minh Hòa

Ứng dụng lý thuyết của Hofstede trong nghiên cứu văn hoá khách hàng dịch vụ viễn thông di động

Kỷ yếu hội thảo quốc tế "Kinh tế Việt Nam trong thời kỳ hội nhập: cơ hội và thách thức", 2016
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Hương (Chính), Nguyễn Thị Minh Hòa