Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

2354-0842

Một số thuật toán tổ hợp về toán tử bao đóng theo tiếp cận siêu đồ thị (accepted)

Tạp chí Khoa học và Công nghệ: Khoa học tự nhiên, 2022
Lĩnh vực: Toán học ứng dụng, KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Hoàng Sơn (Chính), Nguyễn Ngọc Thuỷ
Liên kết: http://jos.husc.edu.vn/backup/index.php

Rút gọn thuộc tính dựa trên mô hình tập thô mờ trực cảm sử dụng độ đo khoảng cách mở rộng và lát cắt alpha

Hội nghị Khoa học công nghệ Quốc gia lần thứ XV về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin (FAIR), 2022
Lĩnh vực: Khoa học máy tính
Danh mục: Khác
Tác giả: Phạm Việt Anh (Chính), Nguyễn Long Giang, Nguyễn Ngọc Thuỷ, Cao Chính Nghĩa, Vũ Đức Thi

1311-9702

Investigation dense family of closure operations

Cybernetics and Information Technologies, 2022
Lĩnh vực: Toán học ứng dụng, KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Danh mục: ESCI
Tác giả: Nguyễn Hoàng Sơn (Chính), J. Demetrovics , Vũ Đức Thi, Nguyễn Ngọc Thuỷ
Liên kết: https://cit.iict.bas.bg/CIT-2022/CIT-2022-3.html

Hybrid filter-wrapper attribute selection with alpha-level fuzzy rough sets

Expert Systems with Applications, 2022
Lĩnh vực: Khoa học máy tính
Danh mục: SCIE
Tác giả: Nguyễn Ngọc Thuỷ (Chính), Sartra Wongthanavasu (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1016/j.eswa.2021.116428

2162-237X

A Novel Feature Selection Method for High-Dimensional Mixed Decision Tables

IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Nguyễn Ngọc Thuỷ (Chính), Sartra Wongthanavasu (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1109/TNNLS.2020.3048080

A new approach for reduction of attributes based on stripped quotient sets

Pattern Recognition, 2020
Lĩnh vực: Khoa học máy tính
Danh mục: SCIE
Tác giả: Nguyễn Ngọc Thuỷ (Chính), SartraWongthanavasu (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1016/j.patcog.2019.106999

An efficient stripped cover-based accelerator for reduction of attributes in incomplete decision tables

Expert Systems with Applications, 2020
Lĩnh vực: Khoa học máy tính
Danh mục: SCIE
Tác giả: Nguyễn Ngọc Thuỷ (Chính), SartraWongthanavasu (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1016/j.eswa.2019.113076

On reduction of attributes in inconsistent decision tables based on information entropies and stripped quotient sets

Expert Systems with Applications, 2019
Lĩnh vực: Khoa học máy tính
Danh mục: SCIE
Tác giả: Nguyễn Ngọc Thuỷ (Chính), SartraWongthanavasu (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1016/j.eswa.2019.06.071

Some observations on representation of dependency degree k

Proceedings of the 9th International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE 2017, Publisher: IEEE), 2017
Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Hoàng Sơn (Chính), Nguyễn Ngọc Thuỷ, Nguyễn Hùng Sơn, Nguyễn Long Giang
Liên kết: https://doi.org/10.1109/KSE.2017.8119427