Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Protecting Intellectual Property Rights for Pharmaceutical Test Data around the World – A New Approach in Vietnam

Các báo cáo Khoa học tại Hội nghị quốc gia và quốc tế, 2024
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Văn Phúc (Chính), Lê Thị Diệu Chi (Chính)