Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

2008-3289

A case of onychomycosis caused by a terbinafine-susceptible Fusarium solani in Vietnam

Iranian Journal of Microbiology, 2022
Lĩnh vực: Vi sinh vật học y học
Danh mục: ESCI
Tác giả: Thi Minh Chau Ngo (Chính), Phuong Anh Ton Nu, Le Chi Cao, Thi Ngoc Thuy Ha, Thi Bich Thao Do, Giang Thi Tran
Liên kết: https://ijm.tums.ac.ir/index.php/ijm/article/view/3873

2075-1729

Molecular Identification and Appraisal of the Genetic Variation of Taenia saginata in Central Regions of Vietnam

Life, 2022
Lĩnh vực: CÔNG NGHỆ SINH HỌC TRONG Y HỌC
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Trần Thị Giang (Chính), Ilenia Azzena (Chính), Fabio Scarpa, Piero Cossu, Cong Danh Le, Tôn Nữ Phương Anh, Ngô Thị Minh Châu, Daria Sanna (Chính), Marco Casu
Liên kết: https://www.mdpi.com/2075-1729/12/1/70