Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

THƯƠNG MẠI HOÁ TÀI SẢN TRÍ TUỆ CÓ NGUỒN GỐC TỪ TRI THỨC TRUYỀN THỐNG VỚI VIỆC CÂN BẰNG LỢI ÍCH CỘNG ĐỒNG TẠI VIỆT NAM

Hội thảo khoa học quốc tế “Kinh doanh và phòng ngừa rủi ro - góc nhìn pháp lý” do Trường Đại học Luật, Đại học Huế phối hợp cùng với Đại học Toulouse Capitole, Pháp; Trung tâm Pháp luật Kinh doanh, Đại học Toulouse Capitole, Pháp và Mạng lưới các Viện Nhân văn Quốc gia về khủng hoảng sức khoẻ và môi trường đồng tổ chức, 2023
Lĩnh vực: Luật học
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Văn Phúc (Chính)

PHÁP ĐIỂN HOÁ PHÁP LUẬT DÂN SỰ VIỆT NAM VỀ QUYỀN BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN, NGHIÊN CỨU SO SÁNH VỚI PHÁP LUẬT TRUNG QUỐC

Hội thảo quốc tế "PHÁP ĐIỂN HOÁ PHÁP LUẬT DÂN SỰ Ở CHÂU Á THÀNH TỰU VÀ THÁCH THỨC" do Trường Đại học Luật, Đại học Huế phối hợp cùng với Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Kinh tế - Luật Trung Nam Trung Quốc, 2022
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Văn Phúc (Chính), Nguyễn Thị Lê Huyền (Chính)

Đánh giá tác động của đại dịch Covid-19 đối với tội phạm sở hữu trí tuệ có tổ chức, xuyên quốc gia và các biện pháp giảm thiểu

Hội thảo quốc tế “Hoàn thiện pháp luật trong lĩnh vực tư pháp hình sự hiện nay - Lý luận và thực tiễn" do Trường Đại học Luật, Đại học Huế phối hợp cùng với Trường Đại học tổng hợp quốc gia Tula, Liên Bang Nga, 2022
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Danh mục: Khác
Tác giả: Đỗ Thị Diện (Chính), Vũ Thị Hương (Chính), Nguyễn Văn Phúc (Chính)
Liên kết: https://hul.edu.vn/vi/unit_news/phong-khcn-htqt/hoi-thao-khoa-hoc-quoc-te-hoan-thien-phap-luat-viet-nam-trong-linh-vuc-tu-phap-hinh-su-hien-nay-ly-luan-va-thuc-tien

Bình luận chuyên sâu và hoàn thiện các quy định về bảo hộ sáng chế, kiểu dáng công nghiệp trong Dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ

Hội thảo “Hoàn thiện Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ” ngày 12/5/2022 do Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) tổ chức, 2022
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Văn Phúc (Chính), Vũ Thị Hương (Chính), Đỗ Thị Diện (Chính)

Thương mại hóa bền vững tri thức truyền thống đối với bài thuốc cổ truyền tại Việt Nam

Hội thảo quốc gia “Xác lập, quản lý và khai thác tài sản trí tuệ mang tên địa danh để phát triển kinh tế - xã hội địa phương ở Việt Nam”, 2021
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Văn Phúc (Chính)
Liên kết: https://www.hul.edu.vn/vi/news/detail/ky-yeu-hoi-thao-khoa-hoc-quoc-gia-nam-2021-voi-chu-de-xac-lap-quan-ly-va-khai-thac-tai-san-tri-tue-mang-ten-dia-danh-de-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-dia-phuong-o-viet-nam

1859-4905

Một số vấn đề về pháp nhân thương mại trong pháp luật hình sự Việt Nam

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 2020
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Văn Phúc (Chính)

1859-4905

Áp dụng phương pháp giảng dạy pháp luật cộng đồng trong giảng dạy thực hành luật tại Đại học Duy Tân

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 2020
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Văn Phúc (Chính)

2525-2666

Một số vấn đề pháp lý về bảo vệ quyền riêng tư trong quan hệ hôn nhân và gia đình

Tạp chí Pháp luật và thực tiễn, 2019
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Văn Phúc (Chính)