Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

2328-2193

Temporal emplacement sequence of the South Nam Xe carbonatites (northwest Vietnam), Journal of Geological Resource and Engineering, David Publishing House. DOI:10.17265/2328-2193/2021.01.002

Mineralogy and Petrology, 2021
Lĩnh vực: Khoa học trái đất và khoa học môi trường liên quan khác
Danh mục: SCIE
Tác giả: Nguyễn Thị Thủy (Chính), Hideki Wada

Đặc điểm các thành tạo cát nội đồng vùng ven biển tỉnh Quảng Trị và khả năng sử dụng làm vật liệu xây dựng

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: KH Trái đất và Môi trường, 2021
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Văn Canh, Nguyễn Thị Thủy, Lê Duy Đạt, Hồ Trung Thành

Thiết kế cơ sở dữ liệu Geodatabase về khoáng sản tỉnh Bình Định dựa trên ArcGIS Desktop và ArcGIS Online

Kỷ yếu hội thảo ứng dụng GIS Toàn quốc 2020, ISBN 978-604-60-3259-5, NXB Nông nghiệp, 2020
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Đỗ Thị Việt Hương (Chính), Nguyễn Văn Canh, Nguyễn Thị Thủy, Lê Tấn Tuyển

ISBN: 978-604-913-958-1

Thạch luận các đá granitoid phức hệ Bến Giằng - Quế Sơn, khối Sa Thầy, Tỉnh Kon Tum

Hội nghị nghiên cứu cơ bản trong Khoa học Trái đất và Môi trường - Những kết quả nghiên cứu mới, 2020
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Hoa Thám (Chính), Trần Trọng Hòa, Nguyễn Văn Canh, Lê Hải Nghĩa, Nguyễn Thị Thủy

ISBN987-704-913-958-1

Geochemistry of lamprophyres from western Thua Thien Hue

Hội nghị nghiên cứu cơ bản trong Khoa học Trái đất và Môi trường - Những kết quả nghiên cứu mới, 2020
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thị Thủy (Chính), Lê Hải Nghĩa, Hoàng Hoa Thám

ISSN 1859-1388

Mineral compositions of magmatic dikes cutting across the Khe Phen granites (Huong Tra, Thua Thien Hue, Central Vietnam)

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2019
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: ACI
Tác giả: Nguyễn Thị Lệ Huyền, Nguyễn Thị Ngọc Trâm, Lê Hải Nghĩa, Nguyễn Thị Thủy (Chính)

ISBN 978-604-913-809-6

Geochemistry of the Permo-Triassic intermediate-acidic rocks in Sa Thay area, Kontum, Vietnam

International Symposium on the 35th Anniverary of Collaboration between the Institute of Geology Sciences VAST and the Institute of Geology and Mineralogy SB-RAS, 2019
Lĩnh vực: Địa chất học
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Hoa Thám (Chính), Trần Trọng Hòa, Nguyễn Văn Canh, Nguyễn Thị Thủy

ISBN 978-604-913-809-6

U-Th-total Pb ages of uraninite and thorite from South Nam Xe ferrocarbonatites in northwest Vietnam

International Symposium on the 35th Anniverary of Collaboration between the Institute of Geology Sciences VAST and the Institute of Geology and Mineralogy SB-RAS, 2019
Lĩnh vực: Địa chất học
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thị Thủy (Chính), Hideki Wada, Hoàng Hoa Thám

Chemical and mineralogical weathering indices applied to weathering crust developed on the Dai Loc granitoids in A Luoi area, Central Vietnam

Hội nghị toàn quốc Khoa học Trái đất và tài nguyên với phát triển bền vững - ERSD, 2018
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Phan Văn Trung (Chính), Nguyễn Thị Thủy

Đặc điểm địa hóa trầm tích tầng mặt khu vực đầm Sam, Phú Vang, Thừa Thiên Huế

Hội nghị toàn quốc Khoa học Trái đất và tài nguyên với phát triển bền vững - ERSD, 2018
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thị Thủy (Chính), Lê Duy Đạt, Nguyễn Thị Lệ Huyền, Hồ Trung Thành, Hồ Thanh Trung, Nguyễn Thị Hồng Nụ

ISBN 978-604-913-751-8

Intermediate compositions in the barite - celestine series from South Nam Xe ferrocarbonatite, Laichau, Northwest Vietnam

Ministry of natural resources and environment, General department of geology and minerals of Vietnam,Vietnam union of geological sciences., 2018
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thị Thủy (Chính), Hideki Wada, Hoàng Hoa Thám