Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

978-604-334-789-0

Đánh giá xói mòn đất bằng mô hình RUSLE sử dụng hệ thống thông tin địa lý và viễn thám ở huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

Kỷ yếu Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ VII, 2021
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Hà Văn Hành (Chính), Nguyễn Quang Việt, Bùi Thị Thu, Nguyễn Quang Tuấn

Đánh giá tính tổn thương của hệ sinh thái rừng ở khu vực Tây Nguyên dưới tác động của tự nhiên và nhân sinh

Nhà Xuất bản Thanh niên, 2020
Lĩnh vực: Địa lý tự nhiên, Khoa học trái đất và khoa học môi trường liên quan khác
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Quang Việt, Lê Duy Đạt

978-604-913-652-8

Đánh giá xói lở và bồi tụ vùng cửa sông ven biểnbằng viễn thám và GIS: Trường hợp nghiên cứu vùng tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam

Hội nghị GIS toàn quốc năm 2019, 2019
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Quang Tuấn (Chính), Đỗ Thị Việt Hương, Nguyễn Quang Việt
Liên kết: http://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/article/create

Đánh giá nguy cơ trượt lở đất ở khu vực miền núi tỉnh Thừa Thiên Huế bằng phương pháp phân tích đa tiêu chí và công nghệ GIS

Nhà xuất bản Thanh Niên, 2019
Lĩnh vực: Khoa học trái đất và khoa học môi trường liên quan khác
Danh mục: Khác
Tác giả: Hà Văn Hành (Chính), Nguyễn Quang Việt, Trương Đình Trọng

Ứng dụng phương pháp CORINE trong đánh giá nguy cơ xói mòn đất phục vụ quy hoạch rừng phòng hộ ở lưu vực sông Bến Hải, tỉnh Quảng Trị

Kỷ yếu Hội nghị Địa lý toàn quốc lần thứ X, 2018
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Quang Việt (Chính)

Researching and zoning soil salinization risk in the coastal plain of Thua Thien Hue province

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2017
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: ACI
Tác giả: Trương Đình Trọng (Chính), Nguyễn Quang Việt

Phân tích biến động độ phì đất dưới một số thảm rừng trồng ở huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí Khoa học và Công nghệ: Khoa học tự nhiên, 2017
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hà Văn Hành (Chính), Trương Đình Trọng, Nguyễn Quang Việt, Trần Ánh Hằng

Đánh giá nguy cơ xói mòn đất dựa vào mô hình RUSLE dưới sự trợ giúp của viễn thám và hệ thống thông tin địa lý ở tỉnh Quảng Tỉnh

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, trường Đại học Khoa học - Đại học Huế, 2016
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Quang Việt (Chính), Trần Ánh Hằng

Phân tích xói mòn tiềm năng và mối tương quan với trượt lở đất ở tỉnh Quảng Trị

Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Địa lý lần thứ 9, NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2016
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Quang Việt (Chính), Trương Đình Trọng, Nguyễn Quang Tuấn, Trần Ánh Hằng