Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Nghiên cứu tỷ lệ tăng huyết áp và homocysteine máu theo thể tai biến mạch máu não

2006
Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Chuyển, Hoàng Khánh, Nguyễn Đức Hoàng (Chính), Huỳnh Đình Chiến, Lê T. Hải

Nghiên cứu nồng độ homocysteine máu, yếu tố nguy cơ mới ở bệnh nhân nhồi máu não cấp

2006
Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Chuyển, Hoàng Khánh, Huỳnh Đình Chiến, Nguyễn Đức Hoàng (Chính), Lê T. Hải

Nghiên cứu homocysteine máu ở bệnh nhân tai biến mạch máu não

2006
Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Chuyển, Hoàng Khánh, Nguyễn Đức Hoàng (Chính), Lê T. Hải, Huỳnh Đình Chiến

Nghiên cứu nồng độ homocystein máu, yếu tố nguy cơ mới ở bệnh nhân tai biến mạch máu não

Tạp chí Y học thực hành, 2005
Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Khánh, Huỳnh Đình Chiến

Nghiên cứu nồng độ homocysteine máu, yếu tố nguy cơ mới ở bệnh nhân tai biến mạch máu não có tăng huyết áp

Tạp chí Tim mạch học, 2005
Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Chuyển, Hoàng Khánh, Nguyễn Đức Hoàng (Chính), Huỳnh Đình Chiến, Lê T. Hải

Khảo sát nồng độ homocysteine máu theo thể tai biến mạch máu não

2004
Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Chuyển, Hoàng Khánh, Huỳnh Đình Chiến, Nguyễn Đức Hoàng