Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Nhà ở thích ứng với biến đổi khí hậu: Bài học từ một cuộc thi thiết kế kiến trúc

Khoa học tự nhiên, kỹ thuật và công nghệ, Trường ĐHKH, ĐH Huế ISSN 2354 - 0842, 2017
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHÁC
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Tuấn Anh (Chính), Trần Đình Hiếu

Understanding Disaster Risk to Hue Monuments

Hue Citadel into the future: Managing Natural Hazards, Environmental Pollution, Tourism, and Community Resettlement, 2017
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Tuấn Anh (Chính), Phạm Đăng Nhật Thái, Trần Thành Nhân, Võ Quang Hoành

Validating Climate-Resilient Housing Strategies into Practical Interventions in Vietnam

Journal of Civil Engineering and Architecture Research, 2016
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Tuấn Anh (Chính), Trần Đình Hiếu, Nguyễn Vũ Minh

0921-030X

Post-disaster Housing Reconstruction as a Significant Opportunity to building Disaster Resilience: a Case in Vietnam

Natural Hazards, 2015
Lĩnh vực: XÃ HỘI HỌC
Danh mục: SCIE
Tác giả: Trần Tuấn Anh (Chính)

2212-4209

Community Consultation for Climate Resilient Housing: A Comparative Case Study in Vietnam

International Journal of Disaster Risk Reduction, 2014
Lĩnh vực: ĐỊA LÝ KINH TẾ VÀ XÃ HỘI
Danh mục: SCIE
Tác giả: Trần Tuấn Anh (Chính)

Developing Resilient Housing for Disaster-prone Regions in Central Vietnam

UGEC Viewpoints: Urbanization and Global Environmental Change: Exploring Local Solutions to Global Challenges, 2014
Lĩnh vực: KỸ THUẬT DÂN DỤNG
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Tuấn Anh (Chính)

Opportunities to Build Disaster-Resilient Shelter and Settlements: Lessons Learnt from a Housing Architecture Design Competition

Journal of Civil Engineering and Architecture Research, 2014
Lĩnh vực: KỸ THUẬT DÂN DỤNG
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Tuấn Anh (Chính)

Xu hướng xây dựng mới có sử dụng kiến trúc truyền thống

Kỷ yếu hội thảo quốc tế : KT truyền thống và cộng đồng, 9/2013 (với ĐH Kyoto), 2013
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Quốc Thắng (Chính), Trần Tuấn Anh

Likelihood of Innovative Construction Techniques to Strengthen Housing for Disaster Mitigation in Central Vietnam

RE S P O N S E N A T I O N A L, Official Journal of the Australian Institute of Emergency Services; Volume 25 No. 3 WINTER 2012, 2012
Lĩnh vực: KỸ THUẬT DÂN DỤNG
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Tuấn Anh (Chính), Nguyễn Quốc Thắng

Likelihood of Innovative Construction Techniques to Build Disaster Resilience for Vernacular Housing in the Highland of Central Vietnam

Journal of Civil Engineering and Architecture, 2012
Lĩnh vực: KỸ THUẬT DÂN DỤNG
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Tuấn Anh (Chính)