Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

978-604-55-7850-6

Which free trade agreements promote FDI inflows to Vietnam the most?

International Conference Proceedings: Green Economic Development in Vietnam, 2023
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: Khác
Tác giả: Dương Thị Diệu My (Chính), Phan Thanh Hoàn, Nguyễn Hữu Lợi, Hồ Lê Phương Thảo

ISBN 978-604-946-742-4

The Extent of Disclosure in Annual Reports of Commercial Banks The Case of Vietnam

2019
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Ngọc Thuỷ (Chính), Hồ Lê Phương Thảo
Liên kết: https://drive.google.com/drive/u/0/my-drive

2354 -1350

Khuyến nghị một số giải pháp phát triển du lịch thông minh tại Thừa Thiên Huế

Tạp chí Khoa học Quản lý và Kinh tế, 2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI, KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hồ Lê Phương Thảo, Phan Thị Thu Hương (Chính), Hồ Minh Toàn

ISSN 1859 - 3437

Hoàn thiện công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân ở thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

Phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng, 2018
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Hữu Lợi (Chính), Hồ Lê Phương Thảo (Chính)