Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

ISBN 978=604-60-3212-0

Thành phần loài bắt mồi trên ruộng lúa tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Kỷ yếu Hội nghị côn trùng học Quốc gia lần thứ 10, năm 2020, 2020
Lĩnh vực: Bảo vệ thực vật
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Hoàng Đông (Chính), Trần Đăng Hòa, Lê Khắc Phúc, Nguyễn Thị Giang

0972-3226

Effect of humic acid organic fertilizer on growth and yield of sticky maize in Central Vietnam

Research on Crops, 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Nguyễn Văn Đức (Chính), Trần Đăng Hòa (Chính)

2615-9708

Ảnh hưởng của liểu lượng Kali đến năng suất hạt giống hành lá (Allium fistulosum L.) tại thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Khắc Phúc (Chính), Trần Đăng Hòa, Lê Như Cương, Phạm Bá Phú
Liên kết: http://dx.doi.org/10.26459/hueuni-jard.v129i3B.5677

0972-3226

Effects of organic foliar nutrient application on lettuce production in Central Vietnam

Research on Crops, 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Nguyễn Văn Đức (Chính), Trần Đăng Hòa (Chính)

0972-3226

Field evaluation of newly introduced hybrid rice cultivars in Central Vietnam

Research on Crops, 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Nguyễn Hồ Lam (Chính), Trần Đăng Hòa (Chính)
Liên kết: https://www.indianjournals.com/ijor.aspx?target=ijor:rcr&volume=20&issue=4&article=003

0556-3321/2070-3368

Saline soils and crop production in coastal zones of Vietnam: features, strategies for amelioration and management.

Pakistan Journal of Botany, 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: SCIE
Tác giả: Nguyễn Hồ Lam (Chính), Trần Đăng Hòa (Chính)
Liên kết: http://dx.doi.org/10.30848/PJB2020-4(18)