Dữ liệu giải thưởng

Dữ liệu giải thưởng

Best paper award

2017
Đơn vị tặng thưởng : Journal of Global Scholars of Marketing Science
Nội dung giải thưởng: Journal of Global Scholars of Marketing Science (JGSMS) Best Paper Award for the paper “Application and validation of a consumer ethnocentrism scale in a young Vietnamese market segment”. Journal of Global Scholars of Marketing Science, Vol. 27 Issue
Tác giả: Hoàng Trọng Hùng, Lê Quang Trực, Hồ Khánh Ngọc Bích

Best Paper Award

2016
Đơn vị tặng thưởng : The International Conference On Marketing In The Connected Age
Nội dung giải thưởng: Best Paper in Session Award as determined by a peer review process
Tác giả: Lê Quang Trực, Nguyễn Hoàng Ngọc Linh

Best Paper Award

2016
Đơn vị tặng thưởng : University of Economics, Danang University
Nội dung giải thưởng: Best Paper Award in “The international conference on Marketing in the connected age” for the paper: “Word of mouth marketing in the hospitality industry in Thua Thien Hue province”.
Tác giả: Lê Quang Trực (Chính)