Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

ISBN-10: ‎ 1682831620 ISBN-13: ‎ 978-1682831625

Ha, Quan Manh, and Cab Tran, translators. Hà Nội​ at Midnight: Stories by Bảo Ninh. Texas Tech University Press, 2022 (forthcoming)

Texas Tech University Press, 2022
Thể Loại: Chương sách
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Nguyễn Văn Thuấn

978-604-337-229-8

Ngữ văn 10

NXB Đại học Huế, 2022
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Nguyễn Văn Thuấn

978-604-0-29156-1

Bài tập phát triển năng lực Ngữ văn 6 (Tập 1)

NXB Giáo dục tại TP Hồ Chí Minh, 2021
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Nguyễn Văn Thuấn (Chủ biên)

978-604-0-29157-8

Bài tập phát triển năng lực Ngữ văn 6 (Tập 2)

NXB Giáo dục tại TP Hồ Chí Minh, 2021
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Nguyễn Văn Thuấn (Chủ biên)

978-604-974-393-1

Du hành giữa các văn bản - Nguyễn Huy Thiệp và xã hội Việt Nam sau 1975

NXB Đại học Huế, 2020
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Nguyễn Văn Thuấn (Chủ biên)

978-604-974-041-1

Giáo trình Lý thuyết liên văn bản

NXB Đại học Huế, 2018
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Lý luận văn học; Nghiên cứu văn học nói chung
Tác giả: Nguyễn Văn Thuấn

978-604-62-5981-7

Văn học từ những góc nhìn (viết chung)

NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội, 2018
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Nguyễn Văn Thuấn

Mỹ học tiếp nhận: Những vấn đề lý luận và thực tiễn (viết chung)

NXB Văn học, 2016
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Hoàng Thị Huế, Nguyễn Văn Thuấn, Trần Thái Học (Chủ biên)

Sông Hương - Nghiên cứu, lí luận và phê bình (viết chung), Tuyển chọn 2003 - 2013

NXB Thuận Hoá, 2013
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Hồ Đăng Thanh Ngọc; Lê Minh Phong, Nguyễn Văn Thuấn

Tiếp nhận văn học nghệ thuật (viết chung)

NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội, 2013
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Khoa Văn học - Trường Đại học khoa học xã hội và nhân văn, Nguyễn Văn Thuấn

Văn học hậu hiện đại - Lý thuyết và thực tiễn (viết chung)

2013
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Khoa Ngữ văn - Bộ môn Văn học nước ngoài - Trường ĐHSP Hà Nội, Nguyễn Văn Thuấn