Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Sông Hương - Nghiên cứu, lí luận và phê bình (viết chung), Tuyển chọn 2003 - 2013

NXB Thuận Hoá, 2013
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Hồ Đăng Thanh Ngọc; Lê Minh Phong, Nguyễn Văn Thuấn

Tiếp nhận văn học nghệ thuật (viết chung)

NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội, 2013
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Khoa Văn học - Trường Đại học khoa học xã hội và nhân văn, Nguyễn Văn Thuấn

Văn học hậu hiện đại - Lý thuyết và thực tiễn (viết chung)

2013
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Khoa Ngữ văn - Bộ môn Văn học nước ngoài - Trường ĐHSP Hà Nội, Nguyễn Văn Thuấn

Nghiên cứu và dạy học Ngữ Văn (viết chung)

NXB Đại học Huế, 2012
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Trần Hữu Phong, Nguyễn Văn Thuấn, Nguyễn Văn Luân

Từ điển văn học nước ngoài, tác giả - tác phẩm (viết chung)

NXB Giáo dục tại Đà Nẵng, 2010
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Nguyễn Văn Thuấn, Lê Huy Bắc