Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Văn học hậu hiện đại – diễn giải và tiếp nhận (viết chung)

NXB Văn học, 2013
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Thái Phan Vàng Anh

Văn học hậu hiện đại – lí thuyết và thực tiễn (viết chung)

NXB Đại Học Sư phạm TP. HCM, 2013
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Thái Phan Vàng Anh

Nghiên cứu và giảng dạy ngữ văn (in chung)

NXB Đại học Huế, 2012
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Thái Phan Vàng Anh

Những vấn đề nghiên cứu và giảng dạy Ngữ Văn (viết chung)

NXB Thuận Hoá, 2007
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Thái Phan Vàng Anh