Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Reading South Vietnam's writer

Springer Nature, 2023
Thể Loại: Chương sách
Lĩnh vực: Nghiên cứu văn học Việt Nam, văn học các dân tộc ít người của Việt Nam
Tác giả: Thái Phan Vàng Anh

THIẾT KẾ BÀI DẠY THEO PHƯƠNG PHÁP MỞ MÔN NGỮ VĂN LỚP 7

NXB Giáo dục tại Hà Nội, 2022
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Thái Phan Vàng Anh

Nguyễn Nhật Ánh trong mắt đồng nghiệp (viết chung)

NXB Trẻ, 2017
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Thái Phan Vàng Anh

Tiểu thuyết Việt Nam đầu thế kỉ XXI – lạ hóa một cuộc chơi

NXB Đại học Huế, 2017
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Thái Phan Vàng Anh

Từ kí hiệu đến biểu tượng (viết chung)

NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội, 2017
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Thái Phan Vàng Anh

Văn học và giới nữ (Một số vấn đề lí luận và lịch sử) (in chung)

NXB Thế giới, 2017
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Thái Phan Vàng Anh

Văn học Việt Nam ba mươi năm đổi mới (1986-2016) – Sáng tạo và tiếp nhận (viết chung)

NXB Văn học, 2017
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Thái Phan Vàng Anh

978-604-69-9368-1

Mỹ học tiếp nhận văn học ở Việt Nam – một cái nhìn lịch sử (viết chung)

NXB Văn học, 2016
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Trần Thái Học (Chủ biên), Nguyễn Văn Thuấn, Thái Phan Vàng Anh, Trần Thị Sâm, Hoàng Thị Huế, Trần Hữu Phong

Thế hệ nhà văn sau 1975 - Diện mạo và Thành tựu (in chung)

NXB Hội Nhà văn, 2016
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Thái Phan Vàng Anh

Văn học Việt Nam trong bối cảnh đổi mới và hội nhập quốc tế (tập 2 - viết chung)

NXB Khoa học Xã hội, 2016
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Thái Phan Vàng Anh

Văn chương và tiếp nhận (viết chung)

NXB Văn học, 2014
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Thái Phan Vàng Anh

Nhìn lại Thơ mới và văn xuôi Tự lực văn đoàn (viết chung)

NXB Thanh niên, 2013
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Thái Phan Vàng Anh