Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-92-93402-10-3

Indo-Pacific Construct: Emerging Scenario

Uday Publishing House, 2022
Thể Loại: Chương sách
Lĩnh vực: Lịch sử thế giới; Lịch sử từng nước, từng vùng; từng khu vực
Tác giả: Nguyễn Tuấn Bình, Bùi Thị Thảo

978-604-77-9540-6

Cộng đồng ASEAN: Từ ý tưởng đến hiện thực

NXB Thế giới, 2021
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Lịch sử thế giới; Lịch sử từng nước, từng vùng; từng khu vực
Tác giả: Trần Xuân Hiệp (Chủ biên), Nguyễn Tuấn Bình, Võ Minh Hùng, Trần Thái Bảo

978-604-308-053-7

India's Relations with Its Neighbouring Countries in the New Context

NXB Khoa học Xã hội, 2020
Thể Loại: Chương sách
Lĩnh vực: Lịch sử thế giới; Lịch sử từng nước, từng vùng; từng khu vực
Tác giả: Trần Xuân Hiệp, Nguyễn Tuấn Bình

978-604-912-576-8

Quan hệ quốc tế thời hiện đại

NXB Đại học Huế, 2016
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Lịch sử thế giới; Lịch sử từng nước, từng vùng; từng khu vực
Tác giả: Lê Văn Anh (Chủ biên), Hoàng Thị Minh Hoa (Chủ biên), Bùi Thị Thảo, Nguyễn Tuấn Bình