Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-604-974-705-7

Cơ sở Tự nhiên Xã hội 2 (Lịch sử - Địa lý)

NXB Đại học Huế, 2023
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Tác giả: Thái Quang Trung (Chủ biên), Lê Phúc Chi Lăng

978-604-974-429-7

Nâng cáo nhận thức môi trường và quản lý nguồn tài nguyên thiên nhiên cho cộng đồng dân cư vùng ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế

NXB Đại học Huế, 2020
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Các khoa học môi trường
Tác giả: Nguyễn Hoàng Sơn, Đào Đình Châm, Lê Phúc Chi Lăng, Phan Anh Hằng

ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN CÁC CHÂU 1

NXB Đại học Huế, 2018
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Địa lý tự nhiên
Tác giả: Lê Phúc Chi Lăng (Chủ biên), Trần Thị Tuyết Mai