Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Lập hồ sơ cộng đồng theo phương pháp cùng tham gia

NXB Khoa học Xã hội, 2002
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Tác giả: Nguyễn Xuân Khoát, Nguyễn Thọ Vượng