Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Tin học đại cương

NXB Đại học Huế, 2017
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Tác giả: Hà Viết Hải, Nguyễn Thế Dũng, Nguyễn Thị Lan Anh, Võ Hồ Thu Sang