Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Tham vấn tâm lý ở trường phổ thông

NXB Đại học Huế, 2019
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Tâm lý học chuyên ngành
Tác giả: Đinh Thị Hồng Vân (Chủ biên), Vũ Đình Bảy, Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh

20 câu hỏi về giáo dục trẻ tự kỷ

NXB Thuận Hoá, 2011
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Tác giả: Phan Minh Tiến, Dorothee Faessler, Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh, Phạm Thị Quỳnh Ni, Mai Thị Thanh Thủy

30 câu hỏi về giáo dục trẻ khuyết tật học tập

NXB Thuận Hoá, 2011
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Tác giả: Phan Minh Tiến, Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh, Phạm Thị Quỳnh Ni, Mai Thị Thanh Thủy