Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Hậu phương Quảng Bình trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1964-1975)

NXB Đại học Huế, 2020
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC CHÍNH TRỊ
Tác giả: Trần Như Hiền

Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

2011
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Tác giả: Trần Văn Lực, Trần Như Hiền

Bài giảng Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

2011
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Tác giả: Trần Văn Lực, Trần Như Hiền