Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Tài nguyên đa dạng sinh học vùng rừng Cao Muôn và Cà Đam tỉnh Quảng Ngãi.

NXB Văn hoá - Thông tin, 2013
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Đa dạng sinh học
Tác giả: Võ Văn Phú (Chủ biên), Nguyễn Duy Thuận