Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-967-2165-63-7

Chapter 7. The benefts of using rice straw-derived solid fuel to reduce open burning emissions in the Mekong Region. In: Development and Climate Change in the Mekong Region : Case Studies. Edited by Chayanis Kritasudthaheewa, Hap Navy, Bui Duc Tinh, Saykham Voladet.

Stockholm Environment Institute (SEI) Asia Centre, 2019
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Các khoa học môi trường
Tác giả: Nguyen Thị Kim Oanh (Chủ biên), Didin A. Permadi, P. Abdul Salam, Nguyen Nhat Ha Chi, Phạm Khắc Liệu, Đường Văn Hiếu, Prapat Pongkiatkul, Ketwalee Kositkanawuth, Kok Sothea, Chea Eliyan, Philip Hopke, Chu Thai Hoanh

Sản xuất sạch hơn

2005
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Tác giả: Phạm Khắc Liệu, Trần Anh Tuấn