Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Bình luận một số nội dung cơ bản của Bộ luật lao động năm 2019

NXB Công an nhân dân, 2021
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Tác giả: Đào Mộng Điệp (Chủ biên)

978-604-72-5438-5

BÌNH LUẬN KHOA HỌC MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG NĂM 2019

NXB Công an nhân dân, 2021
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Tác giả: Đỗ Thị Quỳnh Trang, Đào Mộng Điệp (Chủ biên)

978-604-974-223-1

Hướng dẫn giải quyết tình huống học phần Luật Lao động

NXB Đại học Huế, 2019
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Tác giả: Đào Mộng Điệp (Chủ biên), Mai Đăng Lưu, Đỗ Thị Quỳnh Trang

978-604-81- 0709-3

Đại diện lao động và pháp luật về đại diện lao động - Những vấn đề lý luận và thực tiễn ở Việt Nam

NXB Tư Pháp, 2015
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Tác giả: Đào Mộng Điệp (Chủ biên)

Pháp luật về hợp đồng lao động

2013
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Tác giả: Đào Mộng Điệp

Pháp luật về thị trường lao động, Khoa Luật, Đại học Huế

2013
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Tác giả: Đào Mộng Điệp

Giáo trình Luật an sinh xã hội

2012
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Tác giả: Nguyễn Hữu Chí (CB); Đỗ Thị Dung; Nguyễn Xuân Thu, Đào Mộng Điệp

Giáo trình Luật lao động Việt Nam

NXB Công an nhân dân, 2012
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Tác giả: Nguyễn Hữu Chí; Nguyễn Thị Kim Phụng; Trần Thị Thúy Lâm; Vũ Thị Thu Hiền, Đào Mộng Điệp

Luật Kinh tế Việt Nam đại cương

2010
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Tác giả: Đoàn Đức Lương; Nguyễn Thị Hà; Lê Thị Hải Ngọc; Cao Đình Lành; Lê Thị Thảo, Đào Mộng Điệp

Luật lao động Việt Nam Phần 2

2010
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Tác giả: Nguyễn Duy Phương, Đào Mộng Điệp

Pháp luật Việt Nam đại cương

2009
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Tác giả: Đoàn Đức Lương; Nguyễn Thị Hà; Lê Thị Hải Ngọc; Trần Việt Dũng; Lê Thị Phúc; Nguyễn Duy Phương; Nguyễn Thị Xuân; Lê Thị Nga; Nguyễn Sơn Hải; Lê Thị Thảo, Đào Mộng Điệp

Pháp luật Việt Nam đại cương

2008
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Tác giả: Đào Mộng Điệp