Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Giới hạn quyền sở hữu theo pháp luật dân sự Việt Nam

NXB Khoa học Xã hội, 2023
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Tác giả: Hoàng Thị Hải Yến

978-2-7110-3797-1

L'entreprise résiliente

2023
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Tác giả: Hoàng Thị Hải Yến, Đoàn Đức Lương, Cao Đình Lành

978-2-8027-6788-6

La vulnérabilité

2020
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Tác giả: Hoàng Thị Hải Yến

978-604-81-1854-9

Bình luận chuyên sâu chế định hợp đồng trong Bộ luật Dân sự năm 2015

NXB Tư Pháp, 2020
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Tác giả: Hoàng Thị Hải Yến

978-604-974-430-3

Luật Bình đẳng giới

NXB Đại học Huế, 2020
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Tác giả: Hoàng Thị Hải Yến (Chủ biên)

978-604-9958-75-5

Bộ luật Dân sự mới của Việt Nam - Góc nhìn Pháp - Việt

NXB Hồng Đức, 2020
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Tác giả: Hoàng Thị Hải Yến

978-2-36170-200-7

Annales de l’Université Toulouse 1 Capitole, Tome LX, No.2,

2019
Thể Loại: Chương sách
Lĩnh vực: Luật học
Tác giả: Hoàng Thị Hải Yến

Luật Hôn nhân và gia đình

NXB Đại học Huế, 2010
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Tác giả: Hoàng Thị Hải Yến, Đoàn Đức Lương (Chủ biên)