Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Bài giảng Giao thoa văn hóa Anh-Việt (in năm 2015)

2015
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Trần Văn Phước (Chủ biên)

Bài giảng Ngôn ngữ học chức năng hệ thống (dành cho học viên sau đại học ngôn ngữ học) (in năm 2015)

2015
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Trần Văn Phước (Chủ biên)

Bài giảng Ngữ dụng học (dành cho học viên sau đại học ngôn ngữ học) (in năm 2015)

2015
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Trần Văn Phước (Chủ biên)

Bài giảng Ngữ pháp chức năng tiếng Anh (in năm 2015)

2015
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Trần Văn Phước (Chủ biên)

Bài giảng Những đường hướng Ngôn ngữ học (dành cho học viên sau đại học ngôn ngữ học) (in năm 2015)

2015
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Trần Văn Phước (Chủ biên)

English Pragmatics (in năm 2005, tái bản năm 2008, 2015)

2015
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Trần Văn Phước (Chủ biên)

English-Vietnamese Contrastive Linguistics (in năm 2008, tái bản năm 2010, 2014, 2015)

2015
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Trần Văn Phước (Chủ biên)

English Phonetics and Phonology (in 2002, tái bản 2006, 2014)

NXB Đại học Huế, 2014
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Trần Văn Phước (Chủ biên), Nguyễn Thanh Bình

General Linguistics (in năm 2006, tái bản năm 2008, 2014)

2014
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Trần Văn Phước (Chủ biên)

Language Awareness (in năm 2009, tái bản năm 2013)

2013
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Trần Văn Phước (Chủ biên)