Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Phân tích hoạt động kinh doanh

NXB Đại học Huế, 2009
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Tác giả: Trịnh Văn Sơn (Chủ biên), Đào Nguyên Phi

Kế toán máy

NXB Đại học Huế, 2009
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Tác giả: Trịnh Văn Sơn (Chủ biên), Nguyễn Quốc Tú, Lê Ngọc Mỹ Hằng