Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-604-364-780-8

Thị trường nông sản khu vực miền núi: Lý luận và thực tiễn

NXB Khoa học Xã hội, 2023
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Tác giả: Nguyễn Văn Chung (Chủ biên), Nguyễn Tiến Dũng (Chủ biên), Hoàng Dũng Hà (Chủ biên), Lê Văn Nam (Chủ biên), Lê Việt Linh, Nguyễn Thị Dạ Thảo (KN), Dương Ngọc Phước, Lê Chí Hùng Cường

978-604-399-348-6

Nhật ký canh tác và truy xuất nguồn gốc: Lý luận và ứng dụng trong nông nghiệp 4.0

NXB Đại học Huế, 2023
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Tác giả: Nguyễn Văn Chung (Chủ biên), Nguyễn Văn Thanh Bình (Chủ biên), Lê Văn Nam (Chủ biên), Hoàng Dũng Hà (Chủ biên), Nguyễn Thanh Phong (Chủ biên), Minh Đức Uy, Nguyễn Khánh Thiên Ân, Hoàng Thanh Tùng

9781003216476

The Resilience of Fisheries Households to Climate Shock in Tam Giang – Cau Hai Lagoon, Vietnam (Book chapter)

2022
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Tác giả: Hoàng Dũng Hà (Chủ biên), Salim Momtaz, Maria Schreider, Nguyễn Văn Chung, Nguyễn Tiến Dũng

978- 604- 308- 811- 3

Quản lý tài nguyên môi trường nông thôn

NXB Khoa học Xã hội, 2021
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Tác giả: Dương Ngọc Phước (Chủ biên), Hoàng Dũng Hà (Chủ biên), Nguyễn Văn Chung (Chủ biên), Nguyễn Văn Thành (Chủ biên)