Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Pháp luật về quản lý nhà nước trong thương mại điện tử

NXB Công an nhân dân, 2023
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Tác giả: Lý Nam Hải

Giáo trình Lý luận nhà nước và pháp luật

NXB Công an nhân dân, 2023
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Tác giả: Lý Nam Hải

Hoạt động giáo dục và tư vấn pháp luật cho phạm nhân-Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

NXB Đại học Huế, 2019
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Tác giả: Lý Nam Hải (Chủ biên)

Giáo trình Thực hành nghề nghiệp

NXB Đại học Huế, 2015
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Tác giả: Đoàn Đức Lương (Chủ biên), Trần Cao Thành, Nguyễn Sơn Hà, Võ Thị Mỹ Hương, Trần Viết Long, Lý Nam Hải, Trần Công Thiết