Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-604-337-033-1

Dinh dưỡng và thức ăn tủy sản

NXB Đại học Huế, 2021
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Nuôi trồng thuỷ sản
Tác giả: Ngô Hữu Toàn (Chủ biên), Mạc Như Bình (Chủ biên)

Dinh dưỡng và thức ăn thủy sản

NXB Đại học Huế, 2021
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Sinh lý và dinh dưỡng thuỷ sản
Tác giả: Mạc Như Bình (Chủ biên), Ngô Hữu Toàn (Chủ biên)

Dinh dưỡng protein và axit amin cho cá

NXB Đại học Huế, 2017
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Tác giả: Ngô Hữu Toàn (Chủ biên), Nguyễn Duy Quỳnh Trâm (Chủ biên)

Một số nguyên lý và kỹ thuật ứng dụng trong nuôi trồng thủy sản. Tập 2

NXB Nông Nghiệp, 2013
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Tác giả: Ngô Hữu Toàn

Một số nguyên lý và kỹ thuật ứng dụng trong nuôi trồng thủy sản. Tập 3

NXB Nông Nghiệp, 2013
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Tác giả: Ngô Hữu Toàn

Dinh dưỡng và thức ăn thủy sản

NXB Nông Nghiệp, 2008
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Tác giả: Lê Đức Ngoan, Vũ Duy Giảng, Ngô Hữu Toàn