Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Quản lý đội ngũ viên chức hành chính trong các đại học vùng theo tiếp cận quản lý nguồn nhân lực

NXB Đại học Huế, 2016
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Tác giả: Phạm Thế Kiên