Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Đánh giá sự ảnh hưởng của các trò chơi dân gian đối với sức khỏe sinh viên Đại học Huế

NXB Đại học Huế, 2022
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Tác giả: Nguyễn Thế Tình (Chủ biên), Phạm Thế Kiên

978-604-337-804-7

Quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành Giáo dục và Đào tạo

NXB Đại học Huế, 2022
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Phạm Thế Kiên (Chủ biên), Nguyễn Thế Tình, Phan Minh Tiến, Nguyễn Phương Thảo

Quản lý đội ngũ viên chức hành chính trong các đại học vùng theo tiếp cận quản lý nguồn nhân lực

NXB Đại học Huế, 2016
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Tác giả: Phạm Thế Kiên