Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

ISBN 978 - 604 - 73 - 6810 - 5

Hội thảo khoa học quốc tế: Nghề Công tác xã hội Việt Nam, những vấn đề lý luận và thực hành

NXB Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, 2020
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Tác giả: Trương Thị Yến

978-604-73-6810-5

KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ NGHỀ CÔNG TÁC XÃ HỘI VIỆT NAM – NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC HÀNH

NXB Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, 2020
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Tác giả: Trương Thị Yến

Tiếp cận lịch sử, văn hóa VIệt Nam và thế giới

NXB Thuận Hoá, 2017
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN KHÁC
Tác giả: Nhiều tác giả (Chủ biên), Trương Thị Yến

Tiếp cận lịch sử, văn hóa và xã hội toàn cầu

NXB Thuận Hoá, 2012
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Tác giả: Nguyễn Quang Trung Tiến, Nguyễn Văn Đăng, Nguyễn Xuân Hồng, Trương Thị Yến