Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Các phương pháp nghiên cứu vật rắn (Cao học ngành Vật lý)

2015
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Tác giả: Phan Đình Giớ (Chủ biên)

Vật lý đại cương-Phần Cơ học

NXB Đại học Huế, 2010
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Tác giả: Phan Đình Giớ

Vật lý đại cương

NXB Đại học Huế, 2007
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Tác giả: Phan Đình Giớ, Lê Ngọc Minh

Giáo trình Vật lý Chất rắn đại cương

NXB Giáo dục tại Hà Nội, 2005
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Tác giả: Phan Đình Giớ, Võ Duy Dần