Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

1671= 2018/CXBIPH/18-16/ĐHH: TK/99-2018

Kỹ thuật nuôi vỗ cá dìa, cá căng, cá vẩu

NXB Đại học Huế, 2018
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: Nuôi trồng thuỷ sản
Tác giả: Nguyễn Quang Linh (Chủ biên), Trần Vinh Phương, Nguyễn Văn Khanh, Lê Thị Như Phương