Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-604-72-5438-5

BÌNH LUẬN KHOA HỌC MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG NĂM 2019

NXB Công an nhân dân, 2021
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Tác giả: Đỗ Thị Quỳnh Trang, Đào Mộng Điệp (Chủ biên)

Hướng dẫn giải quyết tình huống học phần Luật Lao động

NXB Đại học Huế, 2019
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Tác giả: Đỗ Thị Quỳnh Trang